close ad
Databridge V2 with MySQLi support IS Now Available!
open ad
View Menu

Technical Support Forums

Free, outstanding support from WebAssist and your colleagues

rating

Framework builder dont work

Thread began 12/11/2010 9:28 am by serhat_alpaslan | Last modified 12/15/2010 12:46 pm by Jason Byrnes | 2407 views | 11 replies |

serhat_alpaslan

Framework builder dont work

newsletter.php added into the standard php page, but does not work.

<?php
require_once( "webassist/framework/library.php" );
require_once( "webassist/framework/framework.php" );
?><?php
if("" == ""){
$WA_newsletter_1291995079829 = new WA_Include("newsletter.php");
require($WA_newsletter_1291995079829->BaseName);
$WA_newsletter_1291995079829->Initialize(true);
}
?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<title>SERAFRESSH &#350;ALGAM:::</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./css/all.css" media="all" />
<script type="text/javascript" src="./js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./js/cufon-yui.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./js/debonair-calibri.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./js/cufon-settings.js"></script>
<script type="text/javascript" src="./js/subnavie6.js"></script>
<!--[if lt IE 7]>
<script type="text/javascript" src="http://www.artivity.co.uk/templates/debonair/preview/js/ie-png.js"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.artivity.co.uk/templates/debonair/preview/css/lt7.css" />
<![endif]-->
<!--[if IE]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.artivity.co.uk/templates/debonair/preview/css/ie.css" />
<![endif]-->
<!--[if IE 7]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.artivity.co.uk/templates/debonair/preview/css/ie7.css" />
<![endif]-->
<script type="text/javascript" src="CSSMenuWriter/cssmw/menu.js"></script>
<style type="text/css" media="all">
<!--
@import url("CSSMenuWriter/cssmw/menu.css");
-->
</style>
<!--[if lte IE 6]>
<style type="text/css" media="all">
@import url("CSSMenuWriter/cssmw/menu_ie.css");
</style>

<![endif]-->
<?php echo((isset($WA_newsletter_1291995079829))?$WA_newsletter_1291995079829->Head:"") ?>
</head>
<body>
<!-- Start Wrapper -->
<div></div>
<div id="wrapper">
<!--Start Wrapper Sub Elements -->
<div class="w-main">
<div class="w-top">&nbsp;</div>
<div class="w-content">
<div class="main-wrapper">
<!-- Start Header -->
<div id="header">
<div class="top">
<!-- Start Logo -->
<div class="logo"><a href="./index.php"><img src="images/serafresh_logo.gif" alt="Serafressh Talgam"/></a></div>
<!-- End Logo -->
<!-- Start Tagline -->
<!-- End Tagline -->
<!-- Start Call Us Section -->
<div class="call-box"> <strong>BIZI ARAYIN:</strong><em>+9 (0)322 1234 567</em></div>
<!-- End Call Us Section -->
</div>
<!-- Start Nav Holder -->
<div class="holder">
<!-- Start Nav -->
<?php require_once("CSSMenuWriter/cssmw/menu.php"); ?>
<!-- End Nav -->
</div>
<!-- End Nav Holder -->
</div>
<!-- End Header -->
<!-- Start Main -->
<div id="main">
<!-- Start Heading Banner -->
<div class="pageheader">
<div class="holder">
<!-- Start Breadcrambs -->
<ul class="breadcrumbs">
<li> <a href="index.php">Ana Sayfa</a></li>
</ul>
<!-- End Breadcrambs -->
<h1>HAKKIMIZDA</h1>
</div>
</div>
<!-- End Heading Banner -->
<!-- Start Inner Page Structure -->
<div class="sidebar-main">
<!-- Start 2 Column Page Layout -->
<div class="leftcolumn">
<!-- Start Page Content -->
<div class="pagecontent">
<div class="txt-content">
<p>Serafressh, 2004 y&#305;l&#305;nda dönemin geli&#351;mekte ve büyümekte olan dondurulmu&#351; g&#305;da sektöründe, önde gelen markalar&#305;n sat&#305;&#351;&#305;n&#305; ve pazarlamas&#305;n&#305; yaparak ticari
faaliyetine ba&#351;lam&#305;&#351;t&#305;r. Hala sat&#305;&#351; ve pazarlama faaliyetini sürdüren Serafressh, yakla&#351;&#305;k 5-6 y&#305;l gibi bir süre zarf&#305;nda, gerek araç filosunu, gerek depolama
alanlar&#305;n&#305;, gerekse istihdam alan&#305;n&#305; maksimum seviyeye ç&#305;kartarak bu alandaki yakalad&#305;&#287;&#305; ba&#351;ar&#305;y&#305;, üretim sektöründe de gerçekle&#351;tirmek için gerekli pazar aray&#305;&#351;&#305;na girmi&#351;tir. Günümüzde
tüketicilerin do&#287;al, katk&#305;s&#305;z, sa&#287;l&#305;kl&#305;, faydal&#305; ürünlere yöneldi&#287;ini gözlemleyerek; henüz ülkemizde ve dünyada bilinirli&#287;inin az seviyede oldu&#287;u Adana
&#350;algam&#305;'n&#305;n üretimine karar vermi&#351;tir. Yap&#305;lan ara&#351;t&#305;rmalar neticesinde Mersin'de hali haz&#305;rda buldu&#287;u at&#305;l bir tesisin gerekli tadilatlar&#305;n&#305; yaparak üretim sektöründeki ilk ad&#305;m&#305;n&#305; atm&#305;&#351;t&#305;r.
Ayn&#305; zamanda herzaman için farkl&#305;la&#351;may&#305; tercih eden Serafressh, nas&#305;l bir &#351;algam üretece&#287;ine karar vermeden önce &#351;algam tüketicileri aras&#305;nda yapm&#305;&#351;
oldu&#287;u ara&#351;t&#305;rmalar neticesinde, 1900'lü y&#305;llarda tamamen do&#287;al ve geleneksel yollarla annelerimizin ve o zaman&#305;n seyyar sat&#305;c&#305;lar&#305;n&#305;n yapt&#305;&#287;&#305; &#351;algam
suyunun özlemle talep edildi&#287;ini tespit etmi&#351;tir. Bu özlenen &#351;algam tad&#305;n&#305;, Serafressh kalitesiyle el de&#287;meden &#351;i&#351;eleyip ilk üretimine ba&#351;lam&#305;&#351;t&#305;r. </p>
<p></p>
</div>
<div class="txt-content">
<p>Serafressh &#350;algam'&#305;n üretimine ba&#351;lamas&#305;n&#305;n 1. y&#305;l&#305; dolmadan, artan talepler do&#287;rultusunda kapasitesini art&#305;rmak için Adana'da yat&#305;r&#305;m yapma karar&#305; alarak, Organize Sanayi
çevresinde 16 dönüm fabrika arazisini sat&#305;n alm&#305;&#351;t&#305;r. En k&#305;sa zamanda fabrika binas&#305;n&#305; faaliyete geçirerek çal&#305;&#351;malar&#305;n&#305; yurtiçi
ve yurtd&#305;&#351;&#305;nda art&#305;rmay&#305; hedeflemi&#351;tir.</p>
</div>
</div>
<!-- End Page Content -->
</div>
<!-- End 2 Column Page Layout -->
<!-- Start Sidebar -->
<div id="sidebar">
<blockquote>
<h3>GERi DONUSLER</h3>
</blockquote>
</div>
<!-- End Sidebar -->
</div>
<!-- End Inner Page Structure -->
</div>
<!-- End Main -->
<div class="lower-section">
<div class="col-holder">
<div class="holder">
<!-- Start Column -->
<div class="col">
<h3 class="icon1 margin">Son Haberler...</h3>
<p></p>
</div>
<!-- End Column -->
<!-- Start Column -->
<div class="col">
<h3 class="icon2">Deneme Konu </h3>
<p>Test test test test test test Test test test test test test Test test test test test test Test test test test test test Test test test test test test Test test test test test test </p>
<div class="link-holder"> <a href="#" class="more-dark">Devam&yacute;...</a></div>
</div>
<!-- End Column -->
<!-- Start Column -->
<div class="col">
<h3 class="icon3">Bizi Takip Edin...</h3>
<br />
<!-- Start Newsletter Form --><?php echo((isset($WA_newsletter_1291995079829))?$WA_newsletter_1291995079829->Body:"") ?><!-- End Newsletter Form -->
</div>
<!-- End Column -->
</div>
</div>
<div class="bottom">
<!-- Start Follow Us Links -->
<div class="follow-box"> <strong>Sosyal Network:</strong>
<ul>
<li><a href="#" class="facebook">facebook</a></li>
<li><a href="#" class="twitter">twitter</a></li>
<li><a href="#" class="rss">rss</a></li>
</ul>
</div>
<!-- End Follow Us Links -->
<div class="txt-holder">
<p>Sosyal payla&#351;&#305;m platformlar&#305;nday&#305;z <a href="#" class="more-dark">Takip Edin</a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="w-bottom"></div>
</div>
<!--End Wrapper Sub Elements -->
<!-- Start Footer -->
<div id="footer">
<!--Start Footer Nav -->
<div class="footer-nav">
<div class="w1">
<div class="w2">
<ul class="menu">
<li><a href="index.php">Ana Sayfa</a></li>
<li><a href="#">Hakk&yacute;m&yacute;zda</a></li>
<li><a href="#">Kalite Politikas&yacute;</a></li>
<li><a href="#">&Yacute;nsan Kaynaklar&yacute;</a></li>
<li><a href="#">&Yacute;letitim</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<!--End Footer Nav -->
<p>Copyright &copy; 2010 Tüm haklar&#305; gizlidir. Serafressh.............</p>
</div>
<!-- End Footer -->
</div>
<!-- End Wrapper -->
<script type="text/javascript"> Cufon.now(); </script>
</body>
</html>

Sign in to reply to this post

anonymous

Hi there,

Could you post a link to the actual page online? To see what happens will help figure out what maybe going on.

Regards,

Brian

Sign in to reply to this post

serhat_alpaslan

about2.php

Sign in to reply to this post

serhat_alpaslan

framework builder added to the news.php file can be displayed. but a name last name - e-mail fields does not ( name - last name field = Ad soyad ---- eposta = e-mail ) please help

Sign in to reply to this post

Jason ByrnesWebAssist

I'm sorry, i dont quite follow what the problem is.

can you provide more details on what is wrong with the page? Perhaps a screen shot showing the problem would be helpful.

Sign in to reply to this post

serhat_alpaslan

I can not access information

Sign in to reply to this post

serhat_alpaslan

name last name - e-mail fields does not work !!! ( name - last name field = Ad soyad ---- eposta = e-mail )

Sign in to reply to this post

Jason ByrnesWebAssist

you say it doesn't work, I need details on exactly what "it doesn't work" means.


What exactly are you trying to do with the name and email fields?

What is it you are expecting to happen?

What is happening instead?

The phrase "it doesn't work" can mean a myriad of different things. For me to be able to offer assistance in finding out what is wrong, I will need a detailed explanation of what exactly is not working correctly, what it is supposed to be doing and what you expect it to be doing instead.

Sign in to reply to this post

serhat_alpaslan

Ad Soyad ( name field )
E-posta (email field )

I want to insert data from name and email field .

newsletter.php <--- (working )

about2.php <--- (dont work) add with framework builder.

I added newsletter.php file into about2.php with framework builder. But It doesnt work

Sign in to reply to this post

Jason ByrnesWebAssist

thank you for the clarification, that makes the world of difference.


edit the forms action to post to the about2.php page:

<form id="newsletter" method="post" action="about2.php">


if you are still having a problem make sure that the insert record server behavior on the newsletter.php page is not using the currant page submit trigger. it will need to use the Button submit pressed trigger instead.

Sign in to reply to this post
loading

Build websites with a little help from your friends

Your friends over here at WebAssist! These Dreamweaver extensions will assist you in building unlimited, custom websites.

Build websites from already-built web applications

These out-of-the-box solutions provide you proven, tested applications that can be up and running now.  Build a store, a gallery, or a web-based email solution.

Want your website pre-built and hosted?

Close Windowclose

Rate your experience or provide feedback on this page

Account or customer service questions?
Please user our contact form.

Need technical support?
Please visit support to ask a question

Content

rating

Layout

rating

Ease of use

rating

security code refresh image

We do not respond to comments submitted from this page directly, but we do read and analyze any feedback and will use it to help make your experience better in the future.

Close Windowclose

We were unable to retrieve the attached file

Close Windowclose

Attach and remove files

add attachmentAdd attachment
Close Windowclose

Enter the URL you would like to link to in your post

Close Windowclose

This is how you use right click RTF editing

Enable right click RTF editing option allows you to add html markup into your tutorial such as images, bulleted lists, files and more...

-- click to close --

Uploading file...